Osaamisen johtaminen

Osaaminen on laaja käsite

Osaaminen on laaja-alainen kokonaisuus, ja siihen kuuluu tietoa, taitoa, kokemusta, motivaatiota, asennetta, verkostoja, energiaa ja näiden soveltamista käytännön työssä.

Osaaminen voi olla myös täsmätietoa tai hiljaista tietoa. Täsmätieto on helppo määritellä sanoin, kuvin tai numeroin. Hiljaista tietoa on vaikeampi määritellä. Sitä ovat kädentaidot, arkiajattelu, sisäiset mallit, käytännön tilanteissa toimiminen ja ongelmanratkaisu. Jopa 80 % osaamisesta voi olla hiljaista tietoa.

Osaamisen johtaminen

Osaamisen johtaminen on organisaatioiden menestymisen edellytys, ja liittyy olennaisesti liiketoimintastrategiaan. Se on moniulotteinen kokonaisuus, joka ulottuu kaikille organisaatiotasoille. Huolellisesti hoidettuna se saa henkilöstön työskentelemään parhaimpaansa ja jakamaan osaamistaan organisaation menestykseksi.

"Osaamisen johtaminen on systemaattista johtamistyötä, jonka tarkoituksena on turvata yrityksen tavoitteiden edellyttämä osaaminen nyt ja tulevaisuudessa." (Riitta Viitala)

Osaamisen, kuten kaiken johtamisen lähtökohta on organisaation strategia. Strategian avulla varmistetaan organisaation pärjääminen kilpailussa ja muutoshaasteissa. Strategiassa määritellään organisaation suunta ja resurssit, joilla tavoitteisiin päästään. Osaaminen on yksi organisaation resursseista ja sen tulee linkittyä organisaation visioon ja strategiaan, jolloin se tukee liiketoimintaa parhaiten.

Osaamisen johtamisen opinnot

Opetan Osaamisen johtamista JAMK:ssa sekä tutkinto-opiskelijoille että verkko-opintoina 5 op:n laajuisena.

Opiskelijapalautetta kurssista:

  • "Kurssin anti on ollut valtava. Saan tästä paljon aineksia tulevaisuuden työhöni."
  • "Osaamisen kokonaisuus on nyt minulle selkeä ja pystyn soveltamaan oppimaani työelämässä."
  • "Kurssi on ollut kattava ja tiivis paketti osaamisen johtamisesta."
  • "Kurssi on kokonaisuutena ollut loistava. Käsitellyt asiat saivat oivaltamaan monia asioita."